Câu hỏi:

06/04/2021 760

Dãy nào dưới đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ có khả năng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa khi tham gia phản ứng ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nguyên tố N có các số oxi hóa: -3, 0, +1, + 2, +3, +4, +5

Những nguyên tố N mang số oxi hóa trung gian có khả năng vừa thể hiện tính oxi hóa, vừa thể hiện tính khử khi tham gia phản ứng

Trong NH3, Nitơ có số oxi hóa -3, là số oxi hóa thấp nhất nên chỉ thể hiện tính khử.

Trong HNO3 và N2O5, N có số oxi hóa +5, là số oxi hóa cao nhất nên chỉ thể hiện tính oxi hóa.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nitơ có nhiều trong khoáng vật diêm tiêu, diêm tiêu có thành phần chính là

Xem đáp án » 06/04/2021 14,155

Câu 2:

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 06/04/2021 7,163

Câu 3:

Cho hỗn hợp khí X gồm N2,Cl2,SO2,CO2,H2 qua dung dịch NaOH dư, người ta thu được các khí thoát ra gồm

Xem đáp án » 06/04/2021 3,922

Câu 4:

Trong các hợp chất, nitơ có cộng hóa trị tối đa là

Xem đáp án » 06/04/2021 1,149

Câu 5:

Khối lượng NaNO2 cần dùng trong phòng thí nghiệm để thu được 6,72 lít N2 (đktc) là

Xem đáp án » 06/04/2021 656

Câu 6:

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch chứa chất X

Cặp chất X, Y phù hợp là

Xem đáp án » 06/04/2021 354

Bình luận


Bình luận