Câu hỏi:

07/04/2021 160

Dung dịch X chứa các ion sau: Al3+, Cu2+, SO42- và NO3-. Để kết tủa hết ion SO42- có trong 250 ml dung dịch X cần 50 ml dung dịch BaCl2 1M. Cho 500 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch NH3 dư thì được 7,8 gam kết tủa. Cô cạn 500 ml dung dịch X được 37,3 gam hỗn hợp muối khan. Nồng độ mol/l của NO3-

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi cho X phản ứng với dung dịch BaCl2 thì xảy ra phản ứng:

            Ba2+   +   SO42-   → BaSO4 (1)

mol:    0,05  →   0,05

=> trong 250 ml dung dịch X có 0,05 mol SO42- vậy trong 500 ml dung dịch X có 0,1 mol SO42-.

Khi cho X phản ứng với dung dịch NH3 dư thì xảy ra các phản ứng:

            Al3+   +   3NH3   +   3H2O  →  Al(OH)3   +   3NH4+      (2)

mol:    0,1                        ←                     0,1

Cu2+  +  2NH3  +  2H2O  →  Cu(OH)2  +  2NH4+      (3)

Cu(OH)2  +  4NH3 →  [Cu(NH3)4]2+  +  2OH-­    (4)

X phản ứng với dung dịch NH3 dư thì chỉ có Al3+ tạo kết tủa, Cu2+ lúc đầu tạo kết tủa sau đó tạo phức tan

Theo (2) và giả thiết ta thấy trong 500 ml dung dịch X có 0,1 mol Al3+.

Đặt số mol của Cu2+ và NO3- trong 500 ml dung dịch X là x và y

Theo định luật bảo toàn điện tích và khối lượng ta có:

Vậy [NO3-] = 0,30,5 = 0,6M

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dẫn 2,24 lít NH3 (đktc) đi qua ống đựng 32 gam CuO nung nóng thu được chất rắn A và khí B. Ngâm chất rắn A trong dung dịch HCl 2M dư. Tính thể tích dung dịch axit đã tham gia phản ứng? Coi hiệu suất quá trình phản ứng là 100%.

Xem đáp án » 07/04/2021 6,425

Câu 2:

Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 0oC và 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp NH3, lại đưa bình về 0oC. Biết rằng có 60% hiđro tham gia phản ứng, áp suất trong bình sau phản ứng là:

Xem đáp án » 07/04/2021 6,373

Câu 3:

Sau quá trình tổng hợp NH3 từ H2 và N2 ( nH2nN2= 3 : 1), áp suất trong bình giảm đi 10% so với áp suất lúc đầu. Biết nhiệt độ của phản ứng giữ không đổi trước và sau phản ứng. Phần trăm theo thể tích của N2, H2, NH3 trong hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lần lượt là:

Xem đáp án » 07/04/2021 2,148

Câu 4:

Sử dụng dung dịch Ba(OH)2 có thể phân biệt dãy dung dịch muối nào sau đây:

Xem đáp án » 07/04/2021 810

Câu 5:

Trong các phản ứng sau:

1) 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4;

2) 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O;

3) 2NH3 + Cl2 → N2 + 6HCl;

4) 3NH3 + 3H2O + Fe(NO3)3 → Fe(OH)3 + 3NH4NO3;

5) 2NH3 → N2 + 3H2;

Số phản ứng trong đó NH3 thể hiện tính khử là

Xem đáp án » 07/04/2021 287

Câu 6:

Nhỏ dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm NH4HCO3 và (NH4)2CO3, đun nóng, thu được 1,12 lít khí NH3(đktc) và 5,91 gam kết tủa.Giá trị của m là

Xem đáp án » 07/04/2021 278

Câu 7:

Cho các phản ứng sau:

(1) 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4.

(2) 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O.

(3) 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl.

(4) 3NH3 + 3H2O + Al(NO3)3 → Al(OH)3 + 3NH4NO3.

(5) 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O.

(6) 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3N2 + 3H2O

Các phản ứng trong đó NH3 có tính khử là

Xem đáp án » 07/04/2021 273

Bình luận


Bình luận