Câu hỏi:

07/04/2021 7,008

Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 0oC và 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp NH3, lại đưa bình về 0oC. Biết rằng có 60% hiđro tham gia phản ứng, áp suất trong bình sau phản ứng là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Theo phương trình phản ứng tổng hợp NH3 ta thấy N2 và H2 phản ứng theo tỉ lệ là .

Theo đề bài ta thấy . Vậy H2 thiếu nên hiệu suất phản ứng tính theo H2.

Thể tích H2 phản ứng là 10.60% = 6 lít

VH2 phản ứng = 6 lít => VN2 phản ứng = 2 lít

                      N2     +    3H2          2NH3

ban đầu:        10              10

phản ứng:       2    →        6         →     4

dư:                  8                4                  4

=> Vsau = 8 + 4 + 4 = 16

Vì trước và sau phản ứng nhiệt độ không thay đổi nên:

Đáp án cần chọn là: B

Chú ý

Độ giảm thể tích của hỗn hợp sau phản ứng bằng 1 nửa so với thể tích hỗn hợp phản ứng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dẫn 2,24 lít NH3 (đktc) đi qua ống đựng 32 gam CuO nung nóng thu được chất rắn A và khí B. Ngâm chất rắn A trong dung dịch HCl 2M dư. Tính thể tích dung dịch axit đã tham gia phản ứng? Coi hiệu suất quá trình phản ứng là 100%.

Xem đáp án » 07/04/2021 6,711

Câu 2:

Sau quá trình tổng hợp NH3 từ H2 và N2 ( nH2nN2= 3 : 1), áp suất trong bình giảm đi 10% so với áp suất lúc đầu. Biết nhiệt độ của phản ứng giữ không đổi trước và sau phản ứng. Phần trăm theo thể tích của N2, H2, NH3 trong hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lần lượt là:

Xem đáp án » 07/04/2021 2,344

Câu 3:

Sử dụng dung dịch Ba(OH)2 có thể phân biệt dãy dung dịch muối nào sau đây:

Xem đáp án » 07/04/2021 842

Câu 4:

Nhỏ dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm NH4HCO3 và (NH4)2CO3, đun nóng, thu được 1,12 lít khí NH3(đktc) và 5,91 gam kết tủa.Giá trị của m là

Xem đáp án » 07/04/2021 303

Câu 5:

Trong các phản ứng sau:

1) 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4;

2) 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O;

3) 2NH3 + Cl2 → N2 + 6HCl;

4) 3NH3 + 3H2O + Fe(NO3)3 → Fe(OH)3 + 3NH4NO3;

5) 2NH3 → N2 + 3H2;

Số phản ứng trong đó NH3 thể hiện tính khử là

Xem đáp án » 07/04/2021 299

Câu 6:

Cho các phản ứng sau:

(1) 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4.

(2) 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O.

(3) 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl.

(4) 3NH3 + 3H2O + Al(NO3)3 → Al(OH)3 + 3NH4NO3.

(5) 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O.

(6) 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3N2 + 3H2O

Các phản ứng trong đó NH3 có tính khử là

Xem đáp án » 07/04/2021 294

Bình luận


Bình luận