Câu hỏi:

07/04/2021 2,345

Sau quá trình tổng hợp NH3 từ H2 và N2 ( nH2nN2= 3 : 1), áp suất trong bình giảm đi 10% so với áp suất lúc đầu. Biết nhiệt độ của phản ứng giữ không đổi trước và sau phản ứng. Phần trăm theo thể tích của N2, H2, NH3 trong hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lần lượt là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Theo giả thiết nH2:nN2 = 3 : 1 nên ta giả sử lúc đầu có 1 mol N2 và 3 mol H2.

Trong một bình kín có nhiệt độ không đổi thì áp suất tỉ lệ thuận với số mol hỗn hợp khí:

Cách 1: Tính số mol của các chất sau phản ứng dựa vào phản ứng

Phương trình phản ứng hoá học:             

 N2     +    3H2    ⇄     2NH3        (1)

bđ:       1               3                   0     : mol

pư:       x               3x                2x    : mol

dư:      1x           33x             2x    : mol

Theo (1) ta thấy: 

nhỗn hợp khí sau phản ứng = (1 – x) + (3 – 3x) + 2x = 4  2x = 3,6 ⇒ x = 0,2

Vậy phần trăm về thể tích của các khí là:

Cách 2: Dựa vào sự tăng giảm thể tích khí

Gọi số mol N2 và H2 phản ứng là x và 3x mol. Sau phản ứng số mol khí giảm bằng một nửa lượng phản ứng tức là giảm 2x mol.

Ta có: nN2,H2ban đầu-nkhi giảm

=nN2,H2,NH3sau phản ứng

⇒ 4 − 2x = 3,6 ⇒ x = 0,2 mol.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 0oC và 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp NH3, lại đưa bình về 0oC. Biết rằng có 60% hiđro tham gia phản ứng, áp suất trong bình sau phản ứng là:

Xem đáp án » 07/04/2021 7,009

Câu 2:

Dẫn 2,24 lít NH3 (đktc) đi qua ống đựng 32 gam CuO nung nóng thu được chất rắn A và khí B. Ngâm chất rắn A trong dung dịch HCl 2M dư. Tính thể tích dung dịch axit đã tham gia phản ứng? Coi hiệu suất quá trình phản ứng là 100%.

Xem đáp án » 07/04/2021 6,711

Câu 3:

Sử dụng dung dịch Ba(OH)2 có thể phân biệt dãy dung dịch muối nào sau đây:

Xem đáp án » 07/04/2021 842

Câu 4:

Nhỏ dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm NH4HCO3 và (NH4)2CO3, đun nóng, thu được 1,12 lít khí NH3(đktc) và 5,91 gam kết tủa.Giá trị của m là

Xem đáp án » 07/04/2021 303

Câu 5:

Trong các phản ứng sau:

1) 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4;

2) 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O;

3) 2NH3 + Cl2 → N2 + 6HCl;

4) 3NH3 + 3H2O + Fe(NO3)3 → Fe(OH)3 + 3NH4NO3;

5) 2NH3 → N2 + 3H2;

Số phản ứng trong đó NH3 thể hiện tính khử là

Xem đáp án » 07/04/2021 299

Câu 6:

Cho các phản ứng sau:

(1) 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4.

(2) 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O.

(3) 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl.

(4) 3NH3 + 3H2O + Al(NO3)3 → Al(OH)3 + 3NH4NO3.

(5) 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O.

(6) 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3N2 + 3H2O

Các phản ứng trong đó NH3 có tính khử là

Xem đáp án » 07/04/2021 294

Bình luận


Bình luận