Câu hỏi:

07/04/2021 2,192

Cho muối NH4Cl tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH đun nóng thì thu được 5,6 lít (đktc) một chất khí. Nồng độ mol/l của dung dịch NaOH đã dùng là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

NH4+ + OH- → NH3 + H2O

Theo PTHH: nOH- = nNH3 = 5,6 : 22,4 = 0,25 mol

=> CM = n : V = 0,25 : 0,1 = 2,5M

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào dưới đây NH3 không đóng vai trò chất khử?

Xem đáp án » 07/04/2021 7,391

Câu 2:

Ion NH4+ có tên gọi

Xem đáp án » 07/04/2021 3,935

Câu 3:

Cho NH3 dư vào dung dịch chất nào sau đây, thu được kết tủa?

Xem đáp án » 07/04/2021 2,806

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 07/04/2021 2,297

Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây không đúng:

Xem đáp án » 07/04/2021 1,886

Câu 6:

Cho hỗn hợp gồm N2, H2 và NH3 có tỉ khối so với hiđro là 8. Dẫn hỗn hợp đi qua H2SO4 đặc, dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Thành phần phần trăm (%) theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là:

Xem đáp án » 07/04/2021 1,554

Bình luận


Bình luận