Câu hỏi:

07/04/2021 7,001

Saccarozơ là chất không điện li vì :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Saccarozơ là chất không điện li vì :

+ Phân tử saccarozơ không có tính dẫn điện.

+ Phân tử saccarozơ không có khả năng phân li thành ion trong dung dịch.

+ Phân tử saccrozơ không có khả năng hiđrat hoá với dung môi nước.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây dẫn được điện?

Xem đáp án » 07/04/2021 69,163

Câu 2:

Chất nào sau đây khi tan trong nước tạo thành dung dịch có khả năng dẫn được điện?

Xem đáp án » 07/04/2021 24,008

Câu 3:

Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do trong dung dịch có chứa:

Xem đáp án » 07/04/2021 18,975

Câu 4:

Dung dịch K2SO4 0,05M có nồng độ mol ion K+ bằng

Xem đáp án » 07/04/2021 3,272

Câu 5:

Trong các yếu tố sau

(1) Nhiệt độ

(2) Áp suất 

(3) Xúc tác

(4) Nồng độ chất tan

(5) Diện tích tiếp xúc

(6) Bản chất chất điện li

Yếu tố nào ảnh hưởng đến độ điện li ?

Xem đáp án » 07/04/2021 2,702

Câu 6:

Chất nào trong các chất sau là chất điện li?

Xem đáp án » 07/04/2021 1,656

Bình luận


Bình luận