Câu hỏi:

23/04/2021 377

Có 3 dung dịch NaOH, HCl, H2SO4 đựng trong các lọ mất nhãn. Thuốc thử duy nhất để phân biệt ba dung dịch này là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhỏ từ từ đến dư các dung dịch vào BaCO3:

- Không hiện tượng => NaOH

- Kết tủa tan dần đến hết và sủi bọt khí => HCl

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + H2O + CO2

- Sủi bọt khí, sau phản ứng thu được kết tủa trắng:

BaCO3 + H2SO4 → BaSO4↓ + H2O + CO2

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn dung dịch X chứa NaOH 0,1M, Ba(OH)2 0,2M với dung dịch Y chứa HCl 0,2M, H2SO4 0,1M theo tỉ lệ nào về thể tích để dung dịch thu được có pH = 13?

Xem đáp án » 23/04/2021 2,979

Câu 2:

Trộn V1 lít dung dịch HCl (pH = 5) với V2 lít dung dịch NaOH (pH = 9) thu được dung dịch có pH = 8. Tỉ lệ V1/ V2 là:

Xem đáp án » 23/04/2021 2,369

Câu 3:

Cho 200 ml dung dịch HNO3 vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và KOH 0,3M được 400 ml dung dịch X có pH = a. Cô cạn dung dịch X được 7,66 gam chất rắn khan. Giá trị của a là

Xem đáp án » 23/04/2021 1,233

Câu 4:

Tính số ml H2O cần thêm vào 2 lít dung dịch NaOH 1M để thu được dung dịch mới có nồng độ 0,1M.

Xem đáp án » 23/04/2021 879

Câu 5:

Cho a mol Mg và b mol Zn vào dung dịch chứa c mol Cu2+ và d mol Ag+. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch chứa 2 ion kim loại. Điều kiện về b (so với a, c, d) để được kết quả này là:

Xem đáp án » 23/04/2021 728

Câu 6:

Phương trình ion thu gọn H+ + OH- → H2O biểu diễn bản chất của các phản ứng hóa học nào sau đây?

Xem đáp án » 23/04/2021 487

Bình luận


Bình luận