Câu hỏi:

23/04/2021 2,271

Trộn V1 lít dung dịch HCl (pH = 5) với V2 lít dung dịch NaOH (pH = 9) thu được dung dịch có pH = 8. Tỉ lệ V1/ V2 là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

pH =5 => [H+] =10-5

=> nH+  = V1.10-5

pH =9 => [H+] =10-9 

=>  [OH] =KH2O[H+]  = 10-1410-9 = 10-5

=>nOH- = V2.10-5

                 H+  + OH- →H2O

Do dung dịch  thu được có pH = 8 (môi trường bazơ) => OH-   dư

nOH- dư  = (V1 + V2 ).10-6

=> nOH-  =  nH+ +  nOH-  dư  

=> V2.10-5= V1.10-5  + ( V1+V2 ).10-6

=> 10.V2 = 10.V1 + V1 +  V2 => 9.V2 = 11.V1 =>V1/V2 = 9/11

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn dung dịch X chứa NaOH 0,1M, Ba(OH)2 0,2M với dung dịch Y chứa HCl 0,2M, H2SO4 0,1M theo tỉ lệ nào về thể tích để dung dịch thu được có pH = 13?

Xem đáp án » 23/04/2021 2,917

Câu 2:

Cho 200 ml dung dịch HNO3 vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và KOH 0,3M được 400 ml dung dịch X có pH = a. Cô cạn dung dịch X được 7,66 gam chất rắn khan. Giá trị của a là

Xem đáp án » 23/04/2021 1,203

Câu 3:

Tính số ml H2O cần thêm vào 2 lít dung dịch NaOH 1M để thu được dung dịch mới có nồng độ 0,1M.

Xem đáp án » 23/04/2021 827

Câu 4:

Cho a mol Mg và b mol Zn vào dung dịch chứa c mol Cu2+ và d mol Ag+. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch chứa 2 ion kim loại. Điều kiện về b (so với a, c, d) để được kết quả này là:

Xem đáp án » 23/04/2021 722

Câu 5:

Phương trình ion thu gọn H+ + OH- → H2O biểu diễn bản chất của các phản ứng hóa học nào sau đây?

Xem đáp án » 23/04/2021 484

Câu 6:

Có 3 dung dịch NaOH, HCl, H2SO4 đựng trong các lọ mất nhãn. Thuốc thử duy nhất để phân biệt ba dung dịch này là:

Xem đáp án » 23/04/2021 368

Bình luận


Bình luận