Câu hỏi:

06/11/2019 96

Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trong đó, Y là muối của axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác 25,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là

Trả lời:

Đáp án B

Y là muối của axit đa chức → Y là (COONH4)2

Z là đipeptit mạch hở → Z là NH2CH2CONHCH2COOH

PTHH: (COONH4)2 + 2NaOH (COONa)2 + 2NH3↑ + 2H2O

NH2CH2CONHCH2COOH + 2NaOH 2NH2CH2COONa + H2O

Ta có :nNH3=0,2 mol

nC4H8N2O3=25,6-0,1.124132=0,1 mol

(COONH4)2 + 2HCl (COOH)2 + 2NH4Cl

NH2CH2CONHCH2COOH + 2HCl + H2O 2ClNH3CH2COOH

m=m(COOH)2+mCINH3COOHm=31,3

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được 3,925 gam hỗn hợp muối. Công thức của 2 amin trong hỗn hợp X là

Xem đáp án » 06/11/2019 11,557

Câu 2:

Để trung hòa 20 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 22,5% cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 09/11/2019 9,417

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 07/11/2019 4,233

Câu 4:

α-aminoaxit X chứa một nhớm NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án » 06/11/2019 2,931

Câu 5:

Cho 15 gam glyxin vào dung dịch HCl, thu được dung dịch X chứa 29,6 gam chất tan. Để tác dụng vừa đủ với chất tan trong X cần dùng V lít dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V

Xem đáp án » 08/11/2019 2,141

Câu 6:

Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ thu được 0,6 mol hỗn hợp khí và hơi. Cho 9,2 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thì số mol HCl phản ứng là

Xem đáp án » 09/11/2019 2,089

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »