253 Bài tập Amin, Amino axit, Protein ôn thi Đại học có lời giải (P1)

  • 1705 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được 3,925 gam hỗn hợp muối. Công thức của 2 amin trong hỗn hợp X là

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi công thức của 2 amin là

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có

mHCl=mmuoi-mamin=3,925-2,1=1,825g

 nHCl=1,82536,5=0,05mol

aamin=nHCl=0,05 mol

Mamin=2,10,05=42n¯=1,786

Mà 2 amin đồng đẳng kế tiếp

→ a amin là CH3NH2 và C2H5NH2


Câu 2:

Dung dịch nào sau đây có pH>7?

Xem đáp án

Đáp án C

Dung dịch có môi trường bazơ pH>7

Glysin: H2NCH2COOH có môi trường trung tính

Alanin: CH3CH(NH2)COOH có môi trường trung tính

Lysin: H2N[CH2]4CH(NH2)COOH có môi trường bazơ

Valin: (CH3)2CHCH(NH2)COOH có môi trường trung tính


Câu 3:

Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H8N2O4) và chất Z (C4H8N2O3); trong đó, Y là muối của axit đa chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác 25,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam chất hữu cơ. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án B

Y là muối của axit đa chức → Y là (COONH4)2

Z là đipeptit mạch hở → Z là NH2CH2CONHCH2COOH

PTHH: (COONH4)2 + 2NaOH (COONa)2 + 2NH3↑ + 2H2O

NH2CH2CONHCH2COOH + 2NaOH 2NH2CH2COONa + H2O

Ta có :nNH3=0,2 mol

nC4H8N2O3=25,6-0,1.124132=0,1 mol

(COONH4)2 + 2HCl (COOH)2 + 2NH4Cl

NH2CH2CONHCH2COOH + 2HCl + H2O 2ClNH3CH2COOH

m=m(COOH)2+mCINH3COOHm=31,3


Câu 4:

Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1 : 1. Cho một lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 0,25 mol muối của glyxin, 0,2 mol muối của alanin và 0,1 mol muối của valin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được tổng khối lượng của CO2 và H2O là 39,14 gam. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án A.

Đặt nX=2a molnY=nZ=a mol 

Bảo toàn nguyên tố N

nN=2.2a+3.a+4.a=11 a mol

Quy đổi E thành

Bảo toàn nguyên tố C:

 

b=1,6-0,55.2=0,5

Bảo toàn nguyên tố O

 =0,75 mol

c=0,75-0,55=0,2

mE=41,95 gam

nH2O=3,052=1,525 mol

mCO2+mH2O=97,85 gam

Khi đốt cháy 41,95 gam E thu được 97,85 g H2O và CO2  

Khi đốt cháy m gam E thu được 39,14 gam H2O và CO2


Câu 5:

Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là

Xem đáp án

Đáp án D

Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là α-aminoaxit

m=39,14.41,9597,85=16,78


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận