253 Bài tập Amin, Amino axit, Protein ôn thi Đại học có lời giải (P3)

  • 1707 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 60 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) nên rửa cá với?

Xem đáp án

Đáp án C

Vì amin có tính bazo nên tác dụng với chất có tính axit như giấm làm mất mùi tanh

CH3NH2 + CH3COOH → CH3COONH3CH3

3CH3NH2+ 3H2O + FeCl3→ Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl

CH3NH2+HCl→CH3NH3Cl


Câu 5:

Hỗn hợp M gồm Lys–Gly–Ala, Lys–Ala–Lys–Lys–Lys–Gly Ala–Gly trong đó oxi chiếm 21,3018% về khối lượng. Cho 0,16 mol M tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị của m

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi công thức M là GlyAla(Lys)x

CTPT C5+6xH10+12xO3+xN2+2x

Ta có

x=1,5

GlyAla(Lys)1,5+5HCl+2,5H2OGlyHCl+AlaHCl+Lys(HCL)2

nHCl=0,5 mol,nH2O=0,4 mol

mmuoi=90,48 g


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận