Câu hỏi:

12/05/2021 2,025

Cho các chất :

(1)  C6H5–CH3 

(2) p-CH3–C6H4–C2H5 

(3)  C6H5–C2H3

(4) o-CH3–C6H4–CH3 

Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là : D. (1) ; (2) và (4).

(3) không phải vì nhánh –C2H3 không no

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

1 mol toluen + 1 mol Cl2 (ánh sáng). A là

Xem đáp án » 12/05/2021 10,122

Câu 2:

A là dẫn xuất benzen có công thức nguyên (CH)n. 1 mol A cộng tối đa 4 mol H2 hoặc 1 mol Br2 (dd). Vậy A là

Xem đáp án » 12/05/2021 5,046

Câu 3:

Công thức tổng quát của hiđrocacbon là CnH2n+2-2a. Đối với naphtalen (C10H8), giá trị của n và a lần lượt là

Xem đáp án » 12/05/2021 1,673

Câu 4:

Chất nào sau đây có thể chứa vòng benzen?

Xem đáp án » 12/05/2021 1,330

Câu 5:

Cho hiđrocacbon thơm 

Tên gọi của hiđrocacbon trên là

Xem đáp án » 12/05/2021 1,283

Câu 6:

Cho sơ đồ

Nhóm X, Y phù hợp sơ đồ trên là

Xem đáp án » 12/05/2021 1,119

Bình luận


Bình luận