Câu hỏi:

12/05/2021 1,363

Cho sơ đồ

Nhóm X, Y phù hợp sơ đồ trên là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vì Y nằm ở vị trí meta so với X

Nên X phải là nhóm hút electron để các nhóm thế tiếp theo thế vào vị trí meta.

=> X là -NO2 => Y là -CH3

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

1 mol toluen + 1 mol Cl2 (ánh sáng). A là

Xem đáp án » 12/05/2021 14,555

Câu 2:

A là dẫn xuất benzen có công thức nguyên (CH)n. 1 mol A cộng tối đa 4 mol H2 hoặc 1 mol Br2 (dd). Vậy A là

Xem đáp án » 12/05/2021 6,610

Câu 3:

Cho các chất :

(1)  C6H5–CH3 

(2) p-CH3–C6H4–C2H5 

(3)  C6H5–C2H3

(4) o-CH3–C6H4–CH3 

Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là :

Xem đáp án » 12/05/2021 3,527

Câu 4:

Công thức tổng quát của hiđrocacbon là CnH2n+2-2a. Đối với naphtalen (C10H8), giá trị của n và a lần lượt là

Xem đáp án » 12/05/2021 2,188

Câu 5:

Chất nào sau đây có thể chứa vòng benzen?

Xem đáp án » 12/05/2021 1,780

Câu 6:

Cho hiđrocacbon thơm 

Tên gọi của hiđrocacbon trên là

Xem đáp án » 12/05/2021 1,616

Bình luận


Bình luận