Câu hỏi:

14/05/2021 2,090

Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (-CH2-) được gọi là hiện tượng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (-CH2-) được gọi là hiện tượng đồng đẳng.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

Xem đáp án » 14/05/2021 8,079

Câu 2:

Liên kết ba do những liên kết nào hình thành?

Xem đáp án » 14/05/2021 7,033

Câu 3:

Số liên kết xích-ma (σ) trong phân tử C4H10 là:

Xem đáp án » 14/05/2021 3,200

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án » 14/05/2021 2,730

Câu 5:

Phát biểu không chính xác là:

Xem đáp án » 14/05/2021 2,180

Câu 6:

Luận điểm nào sau đây không đúng

Xem đáp án » 14/05/2021 771

Bình luận


Bình luận