Câu hỏi:

14/05/2021 2,720

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phát biểu sai là: Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau.

Vì cùng khối lượng phân tử nhưng có thể khác nhau về thành phần nguyên tử (ví dụ C5­H10 và C3H5CHO)

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

Xem đáp án » 14/05/2021 8,070

Câu 2:

Liên kết ba do những liên kết nào hình thành?

Xem đáp án » 14/05/2021 7,024

Câu 3:

Số liên kết xích-ma (σ) trong phân tử C4H10 là:

Xem đáp án » 14/05/2021 3,195

Câu 4:

Phát biểu không chính xác là:

Xem đáp án » 14/05/2021 2,176

Câu 5:

Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (-CH2-) được gọi là hiện tượng

Xem đáp án » 14/05/2021 2,077

Câu 6:

Luận điểm nào sau đây không đúng

Xem đáp án » 14/05/2021 770

Bình luận


Bình luận