Câu hỏi:

14/05/2021 3,366

Số liên kết xích-ma (σ) trong phân tử C4H10 là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phân tử C4H10 chỉ chứa liên kết đơn, mà mỗi liên kết đơn chứa 1σ

Như vậy trong phân tử C4H10 có chứa 3σ của C-C và 10σ của C-H

Như vậy C4H10 có tổng cộng 13 liên kết σ

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

Xem đáp án » 14/05/2021 8,167

Câu 2:

Liên kết ba do những liên kết nào hình thành?

Xem đáp án » 14/05/2021 7,188

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án » 14/05/2021 2,793

Câu 4:

Phát biểu không chính xác là:

Xem đáp án » 14/05/2021 2,228

Câu 5:

Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (-CH2-) được gọi là hiện tượng

Xem đáp án » 14/05/2021 2,163

Câu 6:

Luận điểm nào sau đây không đúng

Xem đáp án » 14/05/2021 788

Bình luận


Bình luận