Câu hỏi:

14/05/2021 8,168

Hai chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CH3CH2CH2OH, C2H5OH vì chúng có cấu tạo tương tự nhau và hơn kém nhau 1 nhóm -CH2-

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Liên kết ba do những liên kết nào hình thành?

Xem đáp án » 14/05/2021 7,188

Câu 2:

Số liên kết xích-ma (σ) trong phân tử C4H10 là:

Xem đáp án » 14/05/2021 3,366

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án » 14/05/2021 2,793

Câu 4:

Phát biểu không chính xác là:

Xem đáp án » 14/05/2021 2,228

Câu 5:

Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (-CH2-) được gọi là hiện tượng

Xem đáp án » 14/05/2021 2,163

Câu 6:

Luận điểm nào sau đây không đúng

Xem đáp án » 14/05/2021 788

Bình luận


Bình luận