Câu hỏi:

01/06/2021 223

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm a, biết a nhân với số tròn trăm nhỏ nhất bằng 458,7. Vậy a = …

(Ghi chú: viết đáp án ở dạng gọn nhất)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Số tròn trăm nhỏ nhất là 100

Theo bài ra ta có:

a x 100 = 458,7         

          a = 458,7 : 100

          a = 4,587         

Vậy số cần điền là 4,587.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một kho gạo có 45,8 tấn gạo. Lần thứ nhất người ta lấy ra 110 số gạo trong kho, lần thứ hai lấy ra 1100 số gạo còn lại.

Vậy sau hai lần lấy cửa hàng còn lại ... tấn gạo.

Xem đáp án » 01/06/2021 841

Câu 2:

Khi chuyển dấu phẩy của số 246,3 sang bên trái hai chữ số thì số đó đã giảm đi bao nhiêu lần?

Xem đáp án » 01/06/2021 626

Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Sợi dây thứ nhất dài 52,5m, sợi dây thứ hai dài bằng 110 sợi dây thứ nhất.

Vậy hai sợi dây dài tất cả ... mét.

Xem đáp án » 01/06/2021 386

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một kho gạo chứa 334,5 tấn gạo. Người ta đã xuất kho được số tấn gạo bằng 110 số tấn gạo lúc đầu. Vậy trong kho còn lại … tấn gạo.

Xem đáp án » 01/06/2021 341

Bình luận


Bình luận