Trắc nghiệm Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, ... có đáp án (Vận dụng)

  • 1606 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm a, biết a nhân với số tròn trăm nhỏ nhất bằng 458,7. Vậy a = …

(Ghi chú: viết đáp án ở dạng gọn nhất)

Xem đáp án

Đáp án B

Số tròn trăm nhỏ nhất là 100

Theo bài ra ta có:

a x 100 = 458,7         

          a = 458,7 : 100

          a = 4,587         

Vậy số cần điền là 4,587.


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một kho gạo chứa 334,5 tấn gạo. Người ta đã xuất kho được số tấn gạo bằng 110 số tấn gạo lúc đầu. Vậy trong kho còn lại … tấn gạo.

Xem đáp án

Đáp án A

Số tấn gạo đã xuất kho là:

334,5 : 10 = 33,45 (tấn)

Số tấn gạo trong kho còn lại là:

334,5 - 33,45 = 301,05 (tấn)

Đáp số: 301,05 tấn gạo


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Sợi dây thứ nhất dài 52,5m, sợi dây thứ hai dài bằng 110 sợi dây thứ nhất.

Vậy hai sợi dây dài tất cả ... mét.

Xem đáp án

Đáp án D

Sợi dây thứ hai dài số mét là:

52,5×110=52,5:10=5,25(m)

Hai sợi dây dài tất cả số mét là:

52,5+5,25=57,75(m)

Đáp số: 57,75m.

Vậy đáp án đúng vào ô trống là 57,75.


Câu 4:

Khi chuyển dấu phẩy của số 246,3 sang bên trái hai chữ số thì số đó đã giảm đi bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Đáp án B

Khi chia một số thập phân cho 100 ta chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số.

Vậy khi chuyển dấu phẩy của số 246,3 sang bên trái hai chữ số tức là ta đã thực hiện phép chia số 246,3 cho 100 (vì 246,3 : 100 = 2,463).

Vậy 246,3 giảm đi 100 lần thì được 2,463.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một kho gạo có 45,8 tấn gạo. Lần thứ nhất người ta lấy ra 110 số gạo trong kho, lần thứ hai lấy ra 1100 số gạo còn lại.

Vậy sau hai lần lấy cửa hàng còn lại ... tấn gạo.

Xem đáp án

Đáp án C

Lần thứ nhất người ta lấy ra số tấn gạo là:

45,8×110=45,8:10=4,58 (tấn)

Sau khi lấy ra lần thứ nhất, trong kho còn lại số tấn gạo là:

45,84,58=41,22 (tấn)

Lần thứ hai người ta lấy ra số tấn gạo là:

41,22×1100=41,22:100=0,4122 (tấn)

Sau hai lần lấy cửa hàng còn lại số tấn gạo là:

45,8(4,58+0,4122)=40,8078 (tấn)

Đáp số: 40,8078 tấn.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 40,8078.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận