Câu hỏi:

03/07/2021 648

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một tổ dệt may trong 3 ngày bình quân mỗi ngày dệt được 32m vải. Ngày đầu dệt được 28,5m vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày đầu  4,8m vải. Vậy ngày thứ ba tổ đó dệt được … m vải

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cả ba ngày tổ đó dệt được số mét vải là:

32 x 3 = 96 (m)

Ngày thứ hai tổ đó dệt được số mét vải là:

28,5 + 4,8 = 33,3 (m)

Cả hai ngày đầu tổ đó dệt được số mét vải là:

28,5 + 33,3 = 61,8 (m)

Ngày thứ ba tổ đó dệt được số mét vải:

96 - 61,8 = 34,2 (m)

Đáp số: 34,2m

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Viết số thập phân (gọn nhất) vào chỗ chấm sau: 7525hg = … g

Xem đáp án » 03/07/2021 1,801

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tích của hai số là 30,8. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2,4 lần và gấp thừa số thứ hai lên 1,4 lần thì tích hai số là  ….

Xem đáp án » 03/07/2021 1,426

Câu 3:

So sánh: a,bc¯+48,77 ? a,bc¯+20,04+28,63

Xem đáp án » 03/07/2021 818

Câu 4:

Nhẩm giá trị của biểu thức 846,532 : 100

Xem đáp án » 03/07/2021 773

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm x biết:

(x - 48) - 3,5 = 12,9;  x = …

(viết kết quả gọn nhất)

Xem đáp án » 03/07/2021 731

Câu 6:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm x biết: x : 13,9 = 7,14; x = …

(viết kết quả gọn nhất)

Xem đáp án » 03/07/2021 651

Bình luận


Bình luận