Trắc nghiệm Toán 5 Bài kiểm tra chương 2 nâng cao có đáp án

  • 1128 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Hiệu hai số là 31,2. Sau khi thêm 1,9 vào số bị trừ và thêm 1,6 vào số trừ thì hiệu hai số là …

Xem đáp án

Khi thêm vào số bị trừ 1,9 thì hiệu tăng thêm 1,9.

Khi thêm vào số trừ 1,6 thì hiệu giảm đi 1,6.

Nên hiệu hai số khi đó là: 31,2 + 1,9 - 1,6 = 31,5

Vậy đáp án cần điền là: 31,5


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tính giá trị biểu thức sau:

25 x 41,6 + 12,5 x 3,7  = …

(viết kết quả gọn nhất)

Xem đáp án

25 x 41,6 + 12,5 x 3,7

= 1040 + 46,25              

= 1086,25                        

Vậy đáp án cần điền là: 1086,25


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tính giá trị biểu thức sau: 42,7 x 15 - 28,9 x 4,5 = …

(viết kết quả gọn nhất)

Xem đáp án

42,7 x 15 - 28,9 x 4,5

= 640,5 - 130,05          

= 510,45                        

Vậy đáp án cần điền là: 510,45


Câu 4:

Nhẩm giá trị của biểu thức 254,68 x 100

Xem đáp án

Đáp án A

254,68 x 100 = 25468

Vậy đáp án đúng là: 25468


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tính giá trị biểu thức sau bằng cách hợp lí: (thực hiện bằng 3 bước)

41,815 + 3,967 - 1,815  = … - 1,815 + …= … + …= …

Xem đáp án

Để tính giá trị biểu thức đã cho bằng cách thuận tiện nhất  ta làm như sau:

41,815 + 3,967 - 1,815

= 41,815 - 1,815 + 3,967 (tính chất giao hoán)

= 40 + 3,967 = 43,967                         

Vậy các số cần điền từ trái sang phải lần lượt ở bước 1 là: 41,815; 3,967; ở bước 2 là 40; 3,967; ở bước 3 là 43,967


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 tháng trước

Đức Long Nguyễn

Bình luận


Bình luận