Câu hỏi:

03/07/2021 491

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tích của hai số là 30,8. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2,4 lần và gấp thừa số thứ hai lên 1,4 lần thì tích hai số là  ….

Trả lời:

Khi gấp thừa số thứ nhất lên 2,4 lần thì tích gấp lên 2,4 lần.

Khi gấp thừa số thứ hai lên 1,4 lần thì tích gấp lên 1,4 lần thì tích gấp lên 1,4 lần

Nên tích hai số là: 30,8 x 2,4 x 1,4 = 103,488

Vậy đáp án cần điền là: 103,488

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Viết số thập phân (gọn nhất) vào chỗ chấm sau: 7525hg = … g

Xem đáp án » 03/07/2021 646

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Nhẩm giá trị của biểu thức 846,532 : 100

Xem đáp án » 03/07/2021 287

Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm x biết:

(x - 48) - 3,5 = 12,9;  x = …

(viết kết quả gọn nhất)

Xem đáp án » 03/07/2021 267

Câu 4:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

So sánh: a,bc¯+48,77 ? a,bc¯+20,04+28,63

Xem đáp án » 03/07/2021 242

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm x biết: x : 13,9 = 7,14; x = …

(viết kết quả gọn nhất)

Xem đáp án » 03/07/2021 224

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »