Câu hỏi:

03/07/2021 477

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tích của 72,8 và 23 là …

(viết kết quả gọn nhất)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để tìm tích hai số ta thực hiện phép nhân:

Vậy đáp án cần điền là: 1674,4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Viết số thập phân (gọn nhất) vào chỗ chấm sau: 7525hg = … g

Xem đáp án » 03/07/2021 1,800

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tích của hai số là 30,8. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2,4 lần và gấp thừa số thứ hai lên 1,4 lần thì tích hai số là  ….

Xem đáp án » 03/07/2021 1,425

Câu 3:

So sánh: a,bc¯+48,77 ? a,bc¯+20,04+28,63

Xem đáp án » 03/07/2021 818

Câu 4:

Nhẩm giá trị của biểu thức 846,532 : 100

Xem đáp án » 03/07/2021 773

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm x biết:

(x - 48) - 3,5 = 12,9;  x = …

(viết kết quả gọn nhất)

Xem đáp án » 03/07/2021 731

Câu 6:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm x biết: x : 13,9 = 7,14; x = …

(viết kết quả gọn nhất)

Xem đáp án » 03/07/2021 651

Câu 7:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một tổ dệt may trong 3 ngày bình quân mỗi ngày dệt được 32m vải. Ngày đầu dệt được 28,5m vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày đầu  4,8m vải. Vậy ngày thứ ba tổ đó dệt được … m vải

Xem đáp án » 03/07/2021 647

Bình luận


Bình luận