Câu hỏi:

03/07/2021 215

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Ba tấm vải dài 215,6m. Tấm vải hoa dài 75,7 m và dài hơn tấm vải xanh 9,5m. Vậy tấm vải trắng dài … m

Trả lời:

Tấm vải xanh dài là:

75,7 - 9,5 = 66,2 (m)

Tấm vải hoa và tấm vải xanh dài là:

75,7 + 66,2 = 141,9 (m)

Tấm vải trắng dài là:

215,6 - 141,9 = 73,7 (m)

Đáp số: 73,7m

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Viết số thập phân (gọn nhất) vào chỗ chấm sau: 7525hg = … g

Xem đáp án » 03/07/2021 645

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tích của hai số là 30,8. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2,4 lần và gấp thừa số thứ hai lên 1,4 lần thì tích hai số là  ….

Xem đáp án » 03/07/2021 490

Câu 3:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Nhẩm giá trị của biểu thức 846,532 : 100

Xem đáp án » 03/07/2021 287

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm x biết:

(x - 48) - 3,5 = 12,9;  x = …

(viết kết quả gọn nhất)

Xem đáp án » 03/07/2021 266

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

So sánh: a,bc¯+48,77 ? a,bc¯+20,04+28,63

Xem đáp án » 03/07/2021 242

Câu 6:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm x biết: x : 13,9 = 7,14; x = …

(viết kết quả gọn nhất)

Xem đáp án » 03/07/2021 224

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »