Câu hỏi:

15/11/2019 1,697

Chất A là một α-aminoaxit mạch cacbon không phân nhánh. Cho 0,1 mol A vào dung dịch chứa 0,25 mol HCl dư, thu được dung dịch B. Để phản ứng hết với dung dịch B cần vừa đủ 300ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch D. Nếu cô cạn dung dịch D, thì thu được 33,725 gam chất rắn khan. Tên của A là:

Trả lời:

Đáp án B

Gọi số nhóm COOH có trong A là a.

Ta có: ∑nCOOH + nHCl = nNaOH Û 0,1a + 0,25 = 0,45.

Û a = 2 CTCT của A chứa 2 nhóm COOH.

+ Vì nHCl = 0,25 mol nNaCl = 0,25 mol (Bảo Toàn Cl).

mMuối = 33,725 = 0,1×(MA + 22×2) + 0,25×58,5.

Û MA = 147 A là Axit glutamic 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 0,1 mol lysin tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng với 400 ml NaOH 1M, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 16/11/2019 1,739

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin (CH3NH2), thu được sản phẩm có chứa V lít khí N2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 16/11/2019 1,323

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 16/11/2019 1,103

Câu 4:

Dung dịch etylamin tác dụng được với dung dịch nước của chất nào sau đây?

Xem đáp án » 15/11/2019 1,097

Câu 5:

X là tetrapeptit có công thức Gly–Ala–Val–Gly; Y là tripeptit có công thức Gly–Val–Ala. Đun m gam hỗn hợp A gồm X, Y có tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3 với dung dịch KOH vừa đủ sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được 257,36 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 15/11/2019 698

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »