325 Bài tập trắc nghiệm Amin, Amino axit, Protein cực hay có lời giải (P7)

  • 2305 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dung dịch etylamin tác dụng được với dung dịch nước của chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Chọn A vì 2C2H5NH2 + H2SO4 → (C2H5NH3)2SO4.


Câu 2:

Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là

Xem đáp án

Đáp án B

► Cách 1: – Bậc 1: CH3CH2CH2CH2NH2, CH3CH2CH(NH2)CH3

CH3CH(CH3)CH2NH2, CH3C(CH3)(NH2)CH3.

– Bậc 2: 4 = 3 + 1 (2 đồng phân) = 2 + 2 (1 đồng phân).

– Bậc 3: 4 = 2 + 1 + 1 (1 đồng phân).

|| tổng cộng có 8 đồng phân amin.

► Cách 2: áp dụng công thức: 2n–1 (n < 5) có 8 đồng phân


Câu 3:

Dãy chỉ chứa những amino axit mà dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

X là tetrapeptit có công thức Gly–Ala–Val–Gly; Y là tripeptit có công thức Gly–Val–Ala. Đun m gam hỗn hợp A gồm X, Y có tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3 với dung dịch KOH vừa đủ sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được 257,36 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án A

Đặt nX = 4x  nY = 3x  nKOH = 4 × 4x + 3 × 3x = 25x mol

nH2O = ∑npeptit = 7x. Bảo toàn khối lượng:

302 × 4x + 245 × 3x + 56 × 25x = 257,36 + 18 × 7x || x = 0,08 mol.

► m = 302 × 4x + 245 × 3x = 155,44(g)


Câu 5:

Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở, đều được tạo thành từ các amino axit có dạng H2NCmHnCOOH. Đun nóng 4,63 gam X với dung dịch KOH dư, thu được dung dịch chứa 8,19 gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần 4,2 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)dư, sau phản ứng thu được m gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 21,87 gam. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Quy X về C2H3NO, CH2 và H2O. Đặt nC2H3NO = x; nCH2 = y.

► Muối gồm x mol C2H4NO2K và y mol CH2  mmuối = 113x + 14y = 8,19(g).

nO2 = 2,25x + 1,5y = 0,1875 mol || giải hệ có: x = 0,07 mol; y = 0,02 mol.

Bảo toàn nguyên tố Cacbon: nBaCO3 = 0,07 × 2 + 0,02 = 0,16 mol 

|| m = 31,52(g)  chọn C. (Ps: |30 – 31,52| > |32,5 – 31,52| gần C hơn).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận