325 Bài tập trắc nghiệm Amin, Amino axit, Protein cực hay có lời giải (P2)

  • 1917 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Trong các amin dưới đây, chất nào là amin bậc hai?

Xem đáp án

Đáp án D

CH3NHCH3


Câu 3:

Cho dãy các chất sau: tristearin, phenylamoni clorua, đimetylamin, metyl axetat, alanin, amoni fomat. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng là

Xem đáp án

Đáp án A

Các chất tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng: tristearin, phenylamoni clorua, metyl axetat, alanin, amoni fomat


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn a mol một peptit X (được tạo ra từ aminoaxit no, mạch hở trong phân tử có 1 nhóm −NH2 và 1 nhóm -COOH) thu được b mol CO2; c mol H2O và d mol N2. Biết b - c = a. Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol X bằng dung dịch NaOH (lấy gấp đôi so với lượng cần thiết phản ứng) rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được chất rắn có khối lượng tăng m gam so với peptit ban đầu. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án B

peptit X (được tạo ra từ aminoaxit no, mạch hở trong phân tử có 1 nhóm −NH2 và 1 nhóm -COOH) → Đặt công thức của peptit X là: 

Ta có:

hay n – (n+1 – 0,5x) = 1 → x = 4

hay n – (n+1 – 0,5x) = 1 → x = 4

hay n – (n+1 – 0,5x) = 1 → x = 4

Vậy công thức của peptit X là: CnH2n−2N4O5

Phản ứng với NaOH:

Do dung dịch NaOH lấy gấp đôi → lượng NaOH dư là 0,8 mol

Chất rắn gồm muối và NaOH dư

Khối lượng chất rắn tăng 

0,8.40 + 0,8.40 - 0,2.18 = 60,4 (g)


Câu 5:

Biết X, Y là hai amin no, đơn chức, mạch hở, cùng dãy đồng đẳng liên tiếp; Z, T là hai ankin MT = MZ +28 Đốt cháy hoàn toàn 16,24 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T, thu được 36,96 gam CO2 và 20,16 gam H2O. Biết số mol Z lớn hơn số mol T, X và Y có tỉ lệ mol tương ứng là 5: 2. Dẫn 16,24 gam E qua lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đến khi các phản ứng kết thúc, thu được m gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: MT=MZ+28 → T hơn Z 2 nhóm −CH2

T hơn Z hai nguyên tử cacbon

Bảo toàn nguyên tố O: 

Bảo toàn khối lượng: 

nO2 = 0,14 molnX,Y = 2nN2 = 0,28 mol (bo toàn nguyên t N)

Ta có: 

→ nZ,T=0,14mol

Bảo toàn nguyên tố C: 0,28.n+0,14.m=0,84 

Mà m > 2 → n < 2

Bảo toàn nguyên tố C: 0,2 + 0,08. 2 + 0,14 . m = 0,84

Xét trường hợp 

mà nZ>nT(de) → loại

Xét trường hợp 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận