325 Bài tập trắc nghiệm Amin, Amino axit, Protein cực hay có lời giải (P8)

  • 1957 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hỗn hợp A gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều hở và đều tạo bởi Gly và Ala). Đun nóng m gam hỗn hợp A với dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn cẩn thận dung dịch thu được (m + 11,85) gam muối khan. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối, thu được Na2CO3 và hỗn hợp B (khí và hơi). Cho B vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 42,030g và có 3,696 lit khí bay ra. Phần trăm khối lượng của X trong A là :

Xem đáp án

Đáp án D

Qui đổi A thành : C2H3N : 0,33 mol (tính từ nN2 = 0,165 mol) ; CH2 : a mol và H2O : b mol

Trong phản ứng thủy phân A :

A + NaOH → Muối + H2O

mNaOH – mH2O = 11,42g

=> 40.0,33 – 18b = 11,85 => b = 0,15 mol

Đốt muối thu được : nNa2CO3 = 0,5nNaOH = 0,165 mol

Bảo toàn nguyên tố :

+) C : nCO2 = 0,33.2 + a – 0,165 = a + 0,495

+) H : nH2O = (0,33.1,5 + a + b) + 0,33.0,5 – b = a + 0,66

=> a = 0,135 mol

=> mA = 22,05g

Đặt x, y lần lượt là số mol của X và Y

=> nB = x + y = b = 0,075 mol

nN = 4x + 5y = 0,33

=> x = 0,045 ; y = 0,03

Đặt u, v lần lượt là số mol của Gly, Ala

=> nN = u + v = 0,33

Và : nC = 2u + 3v = 0,33.2 + a = 0,795 mol

=> u = 0,195 ; v = 0,135 mol

X : (Ala)p(Gly)4-p

Y : (Ala)q(Gly)5-q

=> nAla = 0,045p + 0,03q = 0,135

=> 3p + 2q = 9

Vì p ≤ 4 và q ≤ 5 => p = 1 ; q = 3

=> X là (Ala)1(Gly)3

=> %Y = 53,06%


Câu 2:

Hỗn hợp X gồm etylamin và đimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng O2, thu được V lít N2 (đktc). Cho m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 16,3 gam muối. Giá trị của V là

Xem đáp án

Đáp án D

Etylamin và đimetylamin là đồng phân của nhau => có cùng CTPT là: C2H7N

C2H7N + HCl → C2H8NCl

=> nC2H8Cl = 16,3/81,5 = 0,2 (mol)

BTNT: N => nN2 = 1/2. nC2H8Cl = 0,1 (mol)

=> VN2 (ĐKTC) = 0,1.22,4 = 2,24 (lít)


Câu 3:

Cho m gam peptit X (mạch hở) phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu được dung dịch chứa (m+18,2) gam hỗn hợp Z chứa muối natri của glyxin, valin và alanin. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được N2, CO2, H2O và 26,5 gam Na2CO3. Cho a gam X phản ứng với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M, thu được dung dịch T. Cho toàn bộ lượng T phản ứng tối đa với 520 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch chứa 125,04 gam hỗn hợp muối. Kết luận nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án A

TN1:

nNaOH = 2nNa2CO3 = 0,5 mol

Giả sử số mol peptit là x mol => nH2O sau phản ứng = x mol

BTKL: mpeptit + mNaOH = m muối + mH2O => m+0,5.40 = m + 18,2 + 18x => x = 0,1 mol

=> X là pentapeptit

TN2: nX = (nHCl – nNaOH)/5 = (1,04 – 0,04)/5 = 0,2 mol

Giả sử X là GlyaAlabValc (a+b+c = 5)

Muối gồm:

NaCl: 0,04 mol

Gly-HCl: 0,2a

Ala-HCl: 0,2b

Val-HCl: 0,2c

=> 111,5.0,2a + 125,5.0,2b + 153,5.0,2c + 0,04.58,5 = 125,04

=> 223a + 151b + 307c = 1227

Khảo sát nhận thấy chỉ có c = 1; a = 3; b = 1 thỏa mãn

Vậy X là Gly3AlaVal

Xét đáp án A:

0,1 mol X tác dụng với NaOH vừa đủ thu được 54,1 gam muối Z (Gly-Na (0,3 mol), Ala-Na (0,1 mol), Val-Na (0,1 mol)) chứa 29,1 gam Gly-Na

=> 27,05 gam Z chứa 14,55 gam Gly-Na => Sai

Xét đáp án B: a = 0,2.(75.3+89+117-18.4) = 71,8 gam => Đúng

Xét đáp án C: X có chứa 1 phân tử Ala => Đúng

Xét đáp án D: X có CTPT: C14H25O6N5

%mO = 16.6/359 = 26,74% => Đúng


Câu 4:

Thủy phân không hoàn toàn một lượng hexapeptit mạch hở X chỉ thu được hỗn hợp Y gồm Ala-Gly; 2,925 gam Val; 8,6 gam Val-Ala-Val-Gly; 18,375 gam Ala-Val-Gly; 12,25 gam Ala-Gly-Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y cần dùng a mol O2. Giá trị của a là

Xem đáp án

Đáp án A

nVal-Ala-Val-Gly = 0,025 mol

nAla-Val-Gly = 0,075 mol

nAla-Gly-Val = 0,05 mol

X là Ala-Gly-Val-Ala-Val-Gly

(1) Ala-Gly-Val-Ala-Val-Gly + H2O → Ala-Gly + Val-Ala-Val-Gly

                      x                              x                 x                     x

(2) Ala-Gly-Val-Ala-Val-Gly + 2H2O → Val + Ala-Gly + Ala-Val-Gly

                y                                      2y          y          y                      y

(3) Ala-Gly-Val-Ala-Val-Gly + H2O → Ala-Gly-Val + Ala-Val-Gly

                         z                           z                 z                      z

nVal = y = 0,025

nVal-Ala-Val-Gly  = x = 0,025

nAla-Val-Gly = y + z = 0,075

nAla-Gly-Val = z = 0,05

=> x = 0,025; y = 0,025;  z = 0,05 mol

=> nX = x+y+z = 0,1 mol

Đốt Y tương đương đốt X

C20H36O7N6 + 25,5 O2 → 20CO2 + 18H2O

0,1              2,55 mol


Câu 5:

Cho các chất sau: ClH3N- CH2-COOH; H2N- CH( CH3)- CO-NH-CH2-COOH;CH3-NH3NO3;  (HOOC- CH2- NH3)2SO4;  ClH3N- CH2-CONH-CH2-COOH; CH3-COO-C6H5. Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được dung dịch chứa 2 muối là

Xem đáp án

Đáp án B

ClH3N- CH2-COOH; H2N- CH( CH3)- CO-NH-CH2-COOH; (HOOC- CH2- NH3)2SO4;  ClH3N- CH2-CONH-CH2-COOH; CH3-COO-C6H5.

=> có tất cả 5 chất

ClH3N- CH2-COOH + NaOH → NH2- CH2-COONa + NaCl + H2O

H2N- CH( CH3)- CO-NH-CH2-COOH + 2NaOH → H2N- CH(CH3)- COONa + NH2 –CH2-COONa + H2O

(HOOC- CH2- NH3)2SO4 + 4NaOH → 2NH2-CH2-COONa + Na2SO4 + 2H2O

ClH3N- CH2-CONH-CH2-COOH + NaOH → 2NH2-CH2-COONa + NaCl + H2O

CH3-COO-C6H5 + NaOH → CH3-COONa + C6H5ONa + H2O


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận