Câu hỏi:

28/10/2021 80

Trong không gian Oxyz, cho bốn đường thẳng: d1:x31=y+12=z+11,d2:x1=y2=z11,d3:x12=y+11=z11,d4:x1=y11=z11. Số đường thẳng trong không gian cắt cả bốn đường thẳng trên là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Đường thẳng d1 đi qua M1=3;1;1 và có một vectơ chỉ phương là u1=1;2;1.

Đường thẳng d2 đi qua M2=0;0;1 và có một vectơ chỉ phương là u2=1;2;1.

Do u1=u2M1d1 nên hai đường thẳng d1 và d2 song song với nhau.

Ta có M1M2=3;1;2, u1,M1M2=5;5;5=51;1;1.

Gọi (α) là mặt phẳng chứa d1 và d2 khi đó (α) có một vectơ pháp tuyến là n=1;1;1. Phương trình mặt phẳng (α) là x+y+z1=0,

Gọi A=d3α thì A1;1;1. Gọi B=d4α thì B1;2;0.

Do AB=2;3;1 không cùng phương với u1=1;2;1 nên đường thẳng AB cắt hai đường thẳng d1 và d2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho mặt phẳng (α) và đường thẳng dα. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 28/10/2021 9,214

Câu 2:

Cho tập hợp A = {1;2;3;4;5;6}. Gọi B là tập tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau từ tập A. Chọn thứ tự 2 số thuộc tập B. Xác suất để trong 2 số vừa chọn có đúng một số có mặt chữ số 3 bằng

Xem đáp án » 28/10/2021 6,286

Câu 3:

Cho khai triển nhị thức 13+23x10=a0+a1x+a2x2+...+a10x10. Hệ số ak lớn nhất trong khai triển trên khi k bằng

Xem đáp án » 28/10/2021 1,240

Câu 4:

Hàm số Fx=7extanx là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

Xem đáp án » 28/10/2021 1,121

Câu 5:

Cho hàm số f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Tập hợp tất cả các giá trị thực của m để phương trình fex2=m có đúng 2 nghiệm thực là

Cho hàm số f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ (ảnh 1)

Xem đáp án » 28/10/2021 1,092

Câu 6:

Một hộp sữa có dạng hình trụ và có thể tích bằng 2825cm3. Biết chiều cao của hộp sữa bằng 25cm. Diện tích toàn phần của hộp sữa đó gần với số nào sau đây nhất?

Xem đáp án » 28/10/2021 1,072

Câu 7:

Cho tứ diện ABCD, trên cạnh AB, AC lần lượt lấy hai điểm M, N sao cho AM=2MB, AN=13AC. Gọi V1, V2 lần lượt là thể tích của tứ diện ABCDAMND. Khi đó

Xem đáp án » 28/10/2021 1,026

Bình luận


Bình luận