Câu hỏi:

06/01/2022 79

Bài 5 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Ba điểm A, B, C có cùng nằm trên một đường thẳng sao cho AB = 1,8 m, AC = 1,3 m, BC = 3m hay không? Hãy giải thích câu trả lời.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Nếu AB + BC = AC thì điểm B nằm giữa A và C, đồng thời suy ra ba điểm này thẳng hàng.

Trong ba điểm A, B, C không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Vì giả sử điểm A nằm giữa hai điểm B và C, khi đó: AB + AC = BC.

Nhưng 1, 8 + 1,3 = 3,1 > 3 (m) hay AB + AC > BC nên vô lý.

Do đó điểm A không thể nằm giữa hai điểm B và C.

Tương tự: Vì 3 > 1,8 > 1,3 hay BC > AB > CA.

Nên: BC + CA > AB và BC + AB > AC.

Do đó điểm C không nằm giữa hai điểm A và B, đồng thời điểm B cũng không nằm giữa hai điểm A và C.

Vậy ba điểm A, B và C không cùng nằm trên một đường thẳng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài 3 trang 93 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Điểm M nằm giữa hai điểm C và D. Tính độ dài đoạn thẳng CD, nếu:

a) CM = 2,5 cm và MD = 3,5 cm;

b) CM = 3,1 dm và MD = 4,6 dm;

c) CM = 12,3 m và MD = 5,8 m.

Xem đáp án » 06/01/2022 103

Câu 2:

Bài 10 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trên thang chia của thước bị mờ chỉ còn các điểm chia 0 cm; 5 cm và 13 cm. Có thể chỉ sử dụng chiếc thước này để vẽ các đoạn thẳng có độ dài lần lượt dưới đây hay không?

a) 3 cm;

b) 2 cm;

c) 1 cm.

Trên thang chia của thước bị mờ chỉ còn các điểm chia 0 cm

Xem đáp án » 06/01/2022 98

Câu 3:

Bài 7 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Có hay không ba điểm A, B, C nằm trên một đường thẳng sao cho độ dài của đoạn thẳng AB bằng tổng độ dài của các đoạn thẳng AC và BC. Hãy vẽ hình trong trường hợp đó (nếu có).

Xem đáp án » 06/01/2022 97

Câu 4:

Bài 11 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Xác định khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bằng bản đồ.

Hướng dẫn: Để tính khoảng cách trên thực tế giữa hai địa điểm bằng cách sử dụng bản đồ, ta đo khoảng cách giữa hai vị trí đó trên bản đồ rồi sử dụng tỉ lệ bản đồ. Chẳng hạn, nếu ta đo được khoảng cách giữa hai địa điểm ở trên bản đồ là 12 cm, tỉ lệ bản đồ là 1 : 1 000 000, thì khoảng cách trên thực tế của hai địa điểm đó là 12 000 000 cm hay 12 km.

Xem đáp án » 06/01/2022 81

Câu 5:

Bài 6 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trong hình vẽ bên các đoạn thẳng ME và NF bằng nhau. Hỏi các đoạn thẳng MF và NE có bằng nhau hay không? Vì sao?

Trong hình vẽ bên các đoạn thẳng ME và NF bằng nhau

Xem đáp án » 06/01/2022 79

Câu 6:

Bài 8 trang 94 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trên tia AB lấy điểm C. Tìm độ dài đoạn thẳng BC nếu:

a) AB = 1,5 m và AC = 0,3 m;

b) AB = 2 cm và AC = 4,4 cm.

Xem đáp án » 06/01/2022 79

Bình luận


Bình luận