Câu hỏi:

06/01/2022 56

Bài 8 trang 96 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy vẽ đoạn thẳng AB và dự đoán trung điểm của đoạn thẳng đó. Sau hãy dùng thước kiểm tra lại dự đoán đó.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Chẳng hạn: Vẽ đoạn thẳng AB.

 Em hãy vẽ đoạn thẳng AB và dự đoán trung điểm của đoạn thẳng đó

Dự đoán trung điểm I:

Vì I là trung điểm của đoạn thẳng AB nên IA = IB = Em hãy vẽ đoạn thẳng AB và dự đoán trung điểm của đoạn thẳng đó.

Ước lượng vị trí điểm I sao cho IA = IB = Em hãy vẽ đoạn thẳng AB và dự đoán trung điểm của đoạn thẳng đó.

Em hãy vẽ đoạn thẳng AB và dự đoán trung điểm của đoạn thẳng đó

Kiểm tra: dùng thước kẻ, ta đo được độ dài AB = 10 cm.

Vậy I là trung điểm nếu IA = IB = 5cm. Ta sửa lại:

Em hãy vẽ đoạn thẳng AB và dự đoán trung điểm của đoạn thẳng đó

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài 5 trang 96 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trên tia Ox lấy hai điểm P và Q sao cho OP = 4 cm, OQ = 8 cm. I là trung điểm của đoạn PQ. Tính OI.

Xem đáp án » 06/01/2022 121

Câu 2:

Bài 3 trang 96 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3 cm, ON = 6 cm.

a) Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON hay không? Vì sao?

c) Lấy K là trung điểm của OM, H là trung điểm của MN. M có là trung điểm của KH không? Hãy giải thích.

Xem đáp án » 06/01/2022 116

Câu 3:

Bài 7 trang 96 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cho hai đoạn thẳng AB và CD có cùng trung điểm M như hình vẽ. Biết AB = 12 cm, CD = 6 cm. Hãy tính độ dài của hai đoạn thẳng AM và AD.

Cho hai đoạn thẳng AB và CD có cùng trung điểm M như hình vẽ

Xem đáp án » 06/01/2022 98

Câu 4:

Bài 4 trang 96 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng sao cho điểm O nằm giữa A và B, OA = 10 cm, OB = 6 cm. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Xem đáp án » 06/01/2022 97

Câu 5:

Bài 1 trang 96 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Những phát biểu nào sau đây là đúng?

a) Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN thì IM = IN.

b) Khi IM = IN thì I là trung điểm của đoạn thẳng MN.

c) Để I là trung điểm của đoạn thẳng MN thì I thuộc đoạn thẳng MN và IM = IN.

Xem đáp án » 06/01/2022 85

Câu 6:

Bài 2 trang 96 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cho đoạn thẳng MN có trung điểm K. Gọi E là trung điểm của đoạn thẳng KN. Biết EN = 5cm, em hãy tính độ dài các đoạn thẳng MK, ME và MN.

Xem đáp án » 06/01/2022 82

Câu 7:

Bài 9 trang 96 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cho một đoạn dây, em có những cách nào để tìm ra trung điểm của đoạn dây đó?

Xem đáp án » 06/01/2022 75

Bình luận


Bình luận