Câu hỏi:

06/01/2022 74

Bài 1 trang 102 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp.

Hình ảnh thực tiễn

 

Hình hình học

(1)

 Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp

 

(A) Điểm

(2)

Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp

 

(B) Tia

(3)

Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp

 

(C) Đường thẳng

(4)

Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp

 

(D) Đoạn thẳng

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Hình ảnh (1) là những ngôi sao trên bầu trời đêm, khi nhìn xa ta chỉ thấy các điểm sáng. Do đó, (1) nối với (A).

Hình ảnh (2) là một người đang nâng tạ, quả tạ thể hiện như đoạn thẳng (bị giới hạn hai đầu). Do đó, (2) nối với (D).

Hình ảnh (3) là một hai chùm tia sáng, chùm sáng có đặc điểm xuất phát từ một điểm (nguồn sáng) và chiếu loe rộng ra nhiều phía thể hiện như tia. Do đó, (3) nối với (B).

Hình ảnh (4) là đường ống dẫn nước, kéo dài qua rất nhiều nơi (có thể coi như nó không bị giới hạn hai đầu) nên ống nước thể hiện như đường thẳng. Do đó, (4) nối với (C).

Vậy ta nối được như sau:

(1) – (A);

(2) – (D);

(3) – (B);

(4) – (C).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài 2 trang 103 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm M, N, P nằm trên cùng một đường thẳng xy theo thứ tự đó.

a) Hãy kể tên tất cả các đoạn thẳng được tạo thành có các đầu mút là hai trong số ba điểm đó.

b) Hãy kể tên các tia có gốc lần lượt là M, N và P.

Xem đáp án » 06/01/2022 158

Câu 2:

Bài 9 trang 104 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy xác định xem mỗi góc dưới đây là góc vuông, góc nhọn hay góc tù. Dùng thước đo góc để chỉ ra số đo của mỗi góc đó.

Em hãy xác định xem mỗi góc dưới đây là góc vuông

Xem đáp án » 06/01/2022 96

Câu 3:

Bài 7 trang 104 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hình nào sau đây thể hiện cách đặt thước đo góc xOy đúng?

Hình nào sau đây thể hiện cách đặt thước đo góc xOy đúng

Xem đáp án » 06/01/2022 92

Câu 4:

Bài 4 trang 103 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài:

a) 6 cm;

b) 4,3 cm;

c) Nhỏ hơn 5 cm.

Xem đáp án » 06/01/2022 70

Câu 5:

Bài 3 trang 103 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy gọi tên các đường thẳng, đoạn thẳng, tia có trong các hình dưới đây.

 Hãy gọi tên các đường thẳng đoạn thẳng tia có trong các hình dưới

Xem đáp án » 06/01/2022 67

Câu 6:

Bài 5 trang 104 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ ba đoạn thẳng AB, MN và PQ cùng có trung điểm I.

Xem đáp án » 06/01/2022 64

Bình luận


Bình luận