Câu hỏi:

06/01/2022 163

Bài 2 trang 103 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm M, N, P nằm trên cùng một đường thẳng xy theo thứ tự đó.

a) Hãy kể tên tất cả các đoạn thẳng được tạo thành có các đầu mút là hai trong số ba điểm đó.

b) Hãy kể tên các tia có gốc lần lượt là M, N và P.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Cách vẽ:

- Vẽ đường thẳng xy.

- Trên đường thẳng xy, lấy các điểm M, N, P theo thứ tự (như hình vẽ).

Cho ba điểm M, N, P nằm trên cùng một đường thẳng xy

a) Liệt kê các đoạn thẳng bằng cách chọn hai trong ba điểm đã cho.

- Chọn hai điểm M và N, ta được đoạn thẳng MN (đoạn thẳng MN và NM đều là một nên ta chỉ liệt kê một lần).

- Chọn hai điểm N và P, ta được đoạn thẳng NP.

- Chọn hai điểm M và P, ta được đoạn thẳng MP.

Vậy các đoạn thẳng có trên hình vẽ là: MN, NP, MP.

b) Liệt kê tia theo từng điểm gốc.

- Chọn điểm gốc M, ta có các tia: Mx, My (ở đây tia My, MN, MP đều trùng nhau nên ta chỉ liệt kê một lần).

- Chọn điểm gốc N, ta có các tia: Nx, Ny (ở đây tia Ny, NP đều trùng nhau nên ta chỉ liệt kê một lần, tia Nx, NM đều trùng nhau nên ta chỉ liệt kê một lần).

- Chọn điểm gốc P, ta có các tia: Px, Py (ở đây tia Px, PN, PM đều trùng nhau nên ta chỉ liệt kê một lần).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài 9 trang 104 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy xác định xem mỗi góc dưới đây là góc vuông, góc nhọn hay góc tù. Dùng thước đo góc để chỉ ra số đo của mỗi góc đó.

Em hãy xác định xem mỗi góc dưới đây là góc vuông

Xem đáp án » 06/01/2022 98

Câu 2:

Bài 7 trang 104 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hình nào sau đây thể hiện cách đặt thước đo góc xOy đúng?

Hình nào sau đây thể hiện cách đặt thước đo góc xOy đúng

Xem đáp án » 06/01/2022 93

Câu 3:

Bài 1 trang 102 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp.

Hình ảnh thực tiễn

 

Hình hình học

(1)

 Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp

 

(A) Điểm

(2)

Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp

 

(B) Tia

(3)

Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp

 

(C) Đường thẳng

(4)

Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp

 

(D) Đoạn thẳng

Xem đáp án » 06/01/2022 74

Câu 4:

Bài 4 trang 103 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài:

a) 6 cm;

b) 4,3 cm;

c) Nhỏ hơn 5 cm.

Xem đáp án » 06/01/2022 70

Câu 5:

Bài 3 trang 103 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy gọi tên các đường thẳng, đoạn thẳng, tia có trong các hình dưới đây.

 Hãy gọi tên các đường thẳng đoạn thẳng tia có trong các hình dưới

Xem đáp án » 06/01/2022 69

Câu 6:

Bài 5 trang 104 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ ba đoạn thẳng AB, MN và PQ cùng có trung điểm I.

Xem đáp án » 06/01/2022 65

Bình luận


Bình luận