Câu hỏi:

06/01/2022 65

Bài 5 trang 104 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ ba đoạn thẳng AB, MN và PQ cùng có trung điểm I.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Ba đoạn thẳng AB, MN và PQ cùng có trung điểm I nên:

IA = IB = AB : 2;

IM = IN = MN : 2;

IP = IQ = PQ : 2.

Ta có thể vẽ hình theo hai cách sau:

Cách 1: Tất cả các điểm đều nằm trên một đường thẳng hay cả ba đoạn thẳng trên một đường thẳng.

Ba đoạn thẳng AB, MN và PQ cùng có trung điểm I nên độ dài của ba đoạn thẳng này khác nhau (vì nếu bằng nhau thì ba đoạn thẳng này trùng nhau).

Chẳng hạn: AB > PQ > MN.

- Vẽ một đường thẳng bất kỳ, lấy điểm I thuộc đường thẳng này.

- Ta lấy các điểm A, B, P, Q, M, N thuộc đường thẳng này sao cho IA = IB, IP = IQ, IM = IN.

Ta có ba đoạn thẳng AB, MN và PQ cùng có trung điểm I như hình vẽ:

Vẽ ba đoạn thẳng AB MN và PQ cùng có trung điểm I

Cách 2: Tất cả các điểm không cùng nằm trên một đường thẳng hay ba đoạn thẳng không cùng nằm trên một đường thẳng.

Cách vẽ:

- Lấy điểm I bất kì.

- Qua I vẽ ba đường thẳng phân biệt (không có đường thẳng nào trùng nhau)

- Trên đường thẳng thứ nhất, lấy điểm A và B khác phía với điểm I sao cho IA = IB.

- Trên đường thẳng thứ hai, lấy điểm M và N khác phía với điểm I sao cho IM = IN.

- Trên đường thẳng thứ ba, lấy điểm P và Q khác phía so với điểm I sao cho IP = IQ.

Ta có ba đoạn thẳng AB, MN và PQ cùng có trung điểm I như hình vẽ:

Vẽ ba đoạn thẳng AB MN và PQ cùng có trung điểm I

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài 2 trang 103 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm M, N, P nằm trên cùng một đường thẳng xy theo thứ tự đó.

a) Hãy kể tên tất cả các đoạn thẳng được tạo thành có các đầu mút là hai trong số ba điểm đó.

b) Hãy kể tên các tia có gốc lần lượt là M, N và P.

Xem đáp án » 06/01/2022 162

Câu 2:

Bài 9 trang 104 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy xác định xem mỗi góc dưới đây là góc vuông, góc nhọn hay góc tù. Dùng thước đo góc để chỉ ra số đo của mỗi góc đó.

Em hãy xác định xem mỗi góc dưới đây là góc vuông

Xem đáp án » 06/01/2022 97

Câu 3:

Bài 7 trang 104 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hình nào sau đây thể hiện cách đặt thước đo góc xOy đúng?

Hình nào sau đây thể hiện cách đặt thước đo góc xOy đúng

Xem đáp án » 06/01/2022 92

Câu 4:

Bài 1 trang 102 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp.

Hình ảnh thực tiễn

 

Hình hình học

(1)

 Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp

 

(A) Điểm

(2)

Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp

 

(B) Tia

(3)

Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp

 

(C) Đường thẳng

(4)

Hãy nối mỗi hình ảnh ở cột bên trái với tên một hình hình học phù hợp

 

(D) Đoạn thẳng

Xem đáp án » 06/01/2022 74

Câu 5:

Bài 4 trang 103 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài:

a) 6 cm;

b) 4,3 cm;

c) Nhỏ hơn 5 cm.

Xem đáp án » 06/01/2022 70

Câu 6:

Bài 3 trang 103 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Hãy gọi tên các đường thẳng, đoạn thẳng, tia có trong các hình dưới đây.

 Hãy gọi tên các đường thẳng đoạn thẳng tia có trong các hình dưới

Xem đáp án » 06/01/2022 69

Bình luận


Bình luận