Câu hỏi:

14/01/2022 180

Các đối tượng cơ bản trong Access là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các đối tượng cơ bản trong Access là:

+ Bảng (table) dùng để lưu trữ dữ liệu

+ Mẫu hỏi (query) dùng để sắp xêp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng

+ Biểu mẫu (form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiện thông tin.

+ Báo cáo (report) được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra.

Đáp án: C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khởi động Access, ta thực hiện:

Xem đáp án » 14/01/2022 214

Câu 2:

Trong Acess, để mở CSDL đã lưu, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 14/01/2022 204

Câu 3:

Access là hệ QT CSDL dành cho:

Xem đáp án » 14/01/2022 182

Câu 4:

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo một CSDL mới?

(1) Chọn nút Create

( 2) Chọn File -> New

(3) Nhập tên cơ sở dữ liệu

(4) Chọn Blank Database

Xem đáp án » 14/01/2022 172

Câu 5:

Để định dạng, tính toán, tổng hợp và in dữ liệu, ta dùng: 

Xem đáp án » 14/01/2022 156

Câu 6:

Kết thúc phiên làm việc với Access bằng cách thực hiện thao tác:

Xem đáp án » 14/01/2022 155

Bình luận


Bình luận