Câu hỏi:

14/01/2022 436

Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi sau:

+ Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì?

+ Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo?

+ Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào?

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Báo cáo thường được sử dụng để:

Xem đáp án » 14/01/2022 5,659

Câu 2:

Để làm việc với báo cáo, chọn đối tượng nào trong bảng chọn đối tượng? 

Xem đáp án » 14/01/2022 5,344

Câu 3:

Giả sử bảng HOCSINH gồm có các trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP. Muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng đối tượng nào trong các đối tượng sau?

Xem đáp án » 14/01/2022 4,003

Câu 4:

Khi muốn sửa đổi thiết kế báo cáo, ta chọn báo cáo rồi nháy nút:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,687

Câu 5:

Khi báo cáo đang ở chế độ thiết kế, có thể nháy nút nào để xem kết quả của báo cáo?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,582

Câu 6:

Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau đây?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,045

Câu 7:

Khi cần in dữ liệu theo một mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng: 

Xem đáp án » 14/01/2022 664

Bình luận


Bình luận