Câu hỏi:

14/01/2022 1,098

Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là: 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là mô hình dữ liệu quan hệ E. F. Codd đề xuất năm 1970. Trong vòng 30 năm trở lại đây, các hệ CSDL xây duwbgj theo mô hình quan hệ được dùng rất phổ biến.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giả sử một bảng có 2 trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên chọn trường SOBH làm khoá chính hơn vì

Xem đáp án » 14/01/2022 19,006

Câu 2:

Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

Xem đáp án » 14/01/2022 10,463

Câu 3:

Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai khi nói về miền?

Xem đáp án » 14/01/2022 2,042

Câu 4:

Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về khoá chính?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,968

Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây không là đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,303

Câu 6:

Cho các bảng sau :

- DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai)

- LoaiSach(MaLoai, LoaiSach)

- HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia)

Để biết giá của một quyển sách thì cần những bảng nào?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,290

Bình luận


Bình luận