Câu hỏi:

14/01/2022 10,443

Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hệ QTCSDL quan hệ là Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giả sử một bảng có 2 trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên chọn trường SOBH làm khoá chính hơn vì

Xem đáp án » 14/01/2022 18,994

Câu 2:

Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai khi nói về miền?

Xem đáp án » 14/01/2022 2,040

Câu 3:

Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về khoá chính?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,965

Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây không là đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,300

Câu 5:

Cho các bảng sau :

- DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai)

- LoaiSach(MaLoai, LoaiSach)

- HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia)

Để biết giá của một quyển sách thì cần những bảng nào?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,287

Câu 6:

Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là: 

Xem đáp án » 14/01/2022 1,095

Bình luận


Bình luận