Câu hỏi:

14/01/2022 2,030

Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai khi nói về miền?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Miền là kiểu dữ liệu của một thuộc tính. Mỗi một thuộc tính có một miền, ví dụ miền của thuộc tính họ tên thường là kiểu text, dài không qua 25 kí tự.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giả sử một bảng có 2 trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên chọn trường SOBH làm khoá chính hơn vì

Xem đáp án » 14/01/2022 18,966

Câu 2:

Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

Xem đáp án » 14/01/2022 10,398

Câu 3:

Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về khoá chính?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,960

Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây không là đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,299

Câu 5:

Cho các bảng sau :

- DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai)

- LoaiSach(MaLoai, LoaiSach)

- HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia)

Để biết giá của một quyển sách thì cần những bảng nào?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,278

Câu 6:

Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là: 

Xem đáp án » 14/01/2022 1,090

Bình luận


Bình luận

Quang Vinh Lê
16:08 - 03/05/2022

câu Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai khi nói về miền? này đáp án sai rồi