Câu hỏi:

14/01/2022 473

Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các: 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc dữ liệu được thể hiện trong các bảng. Mỗi bảng bao gồm các hàng và các cột thể hiện thông tin về một chủ thể. Các cột biểu thị các thuộc tính, mỗi hàng biểu thị cho một cá thể.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giả sử một bảng có 2 trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên chọn trường SOBH làm khoá chính hơn vì

Xem đáp án » 14/01/2022 19,012

Câu 2:

Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

Xem đáp án » 14/01/2022 10,464

Câu 3:

Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai khi nói về miền?

Xem đáp án » 14/01/2022 2,043

Câu 4:

Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về khoá chính?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,971

Câu 5:

Đặc điểm nào sau đây không là đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,304

Câu 6:

Cho các bảng sau :

- DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai)

- LoaiSach(MaLoai, LoaiSach)

- HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia)

Để biết giá của một quyển sách thì cần những bảng nào?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,291

Câu 7:

Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là: 

Xem đáp án » 14/01/2022 1,099

Bình luận


Bình luận