Câu hỏi:

14/01/2022 1,962

Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về khoá chính?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Một bảng có thể có nhiều khoá nhưng chỉ có một khóa chính. Việc xác định khoá phụ thuộc vào quan hệ logic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị các dữ liệu và nên chọn khoá chính là khoá có ít thuộc tính nhất.

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giả sử một bảng có 2 trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên chọn trường SOBH làm khoá chính hơn vì

Xem đáp án » 14/01/2022 18,980

Câu 2:

Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?

Xem đáp án » 14/01/2022 10,422

Câu 3:

Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai khi nói về miền?

Xem đáp án » 14/01/2022 2,037

Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây không là đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,299

Câu 5:

Cho các bảng sau :

- DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai)

- LoaiSach(MaLoai, LoaiSach)

- HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia)

Để biết giá của một quyển sách thì cần những bảng nào?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,281

Câu 6:

Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là: 

Xem đáp án » 14/01/2022 1,092

Bình luận


Bình luận