Câu hỏi:

22/02/2014 16,941

Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là

Trả lời:

Chọn đáp án C

Các chất phản ứng với Cu(OH)2 (to thường) cho dung dịch xanh lam chứa 2 nhóm -OH kề nhau.

các chất thỏa mãn là glucozơ, saccarozơ, glixerol 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhóm gồm các chất đều tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam trong suốt là:

Xem đáp án » 22/02/2014 11,655

Câu 2:

Đồng phân của saccarozơ là:

Xem đáp án » 22/02/2014 6,214

Câu 3:

Chất thuộc loại cacbohiđrat là

Xem đáp án » 22/02/2014 4,614

Câu 4:

Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

Xem đáp án » 22/02/2014 4,236

Câu 5:

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

Xem đáp án » 22/02/2014 3,261

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »