335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải (P6)

  • 4563 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ trong 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X bằng một lượng NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y; sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa. Giá tiị của m là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

1 saccarozơ + H2O H+ 1 glucozơ + 1 fructozơ.

1 glucozơ t°AgNO3/NH3 2 Ag

1 fructozơ t°AgNO3/NH32 Ag.

► 1 saccarozơ → 4 Ag

nsaccarozơ = 0,1 mol

m = 0,1 × 4 × 108 = 43,2(g)

Chú ý: Ag+ + Cl → AgCl↓ nhưng bị hòa tan trong NH3:

AgCl + NH3 → [Ag(NH3)2]Cl (phức tan)

kết tủa chỉ có Ag.


Câu 2:

Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T ở dạng dung dịch:

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

X có phản ứng tráng bạc loại A.

X làm mất màu nước brom loại C.

X không bị thủy phân chọn D.


Câu 3:

Chất nào dưới đây là monosaccarit?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Polisaccarit gồm tinh bột và xenlulozơ.

Đisaccarit gồm saccarozơ và mantozơ.

Monosaccarit gồm glucozơ và fructozơ.


Câu 5:

Trong phân tử của cacbonhiđrat luôn có

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Trong phân tử của cacbonhiđrat luôn có nhóm chức ancol.

+ Glucozo và fuccozo đều có 5 nhóm OH.

+ Saccarozo có 8 nhóm OH.

+ Xenlulozo và tinh bột tạo nên từ các mắt xích glucozo, mỗi mắt xích có 3 nhóm OH.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận