335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải (P8)

  • 3914 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đồng phân của glucozơ là:

Xem đáp án

Đáp án B

+ Bài học phân loại các hợp chất gluxit:

Đồng phân của glucozơ là fructozo


Câu 3:

Cacbohidrat nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco ?

Xem đáp án

Đáp án D.

Từ xenlulozo có thể tạo ra tơ visco và tơ axetat.

Chúng đều thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)


Câu 4:

Thủy phân hoàn toàn 0,01 mol saccarozo trong môi trường axit, với hiệu suất là 60%, thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X thu được dung dịch Y, đem dung dịch Y toàn bộ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án B

Thủy phân saccarozo thu được glucozo và fructozo.

Ta có

∑n(Glucozo + Fructozo tạo thành) = 0,01 × 2 × 0,6 = 0,012 mol

mAg = 0,012 × 2 × 108 = 2,592 gam


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận