335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải (P3)

  • 4566 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Saccarozơ và glucozơ đều có

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

Tạo thành dung dịch xanh lam đặc trưng (tính chất của ancol đa chức):


Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

(1) Glucozơ được dùng để tráng gương, tráng ruột phích.

(2) Trong công nghiệp tinh bột dùng sản xuất bánh kẹo, hồ dán

(3) Xenlulozơ là nguyên liệu chế tạo thuốc súng không khói và chế tạo phim ảnh

(4) Trong công nghiệp dược phẩm saccarozơ dùng pha chế thuốc.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Tổng hợp ứng dụng của các hợp chất cacbohidrat:

Glucozơ được dùng để tráng gương, tráng ruột phích (1) đúng.

• tinh bột dùng sản xuất bánh kẹo, hồ dán (2) đúng.

xenlulozơ dùng sản xuất xenlulozơ trinitrat là thuốc súng không khói.

xenlulozơ điaxetat và triaxetat được dùng chế tạo tơ axetat, phim ảnh (3) đúng.

• trong thực phẩm, saccarozơ dùng làm bánh kẹo, nước giải khát, đồ hợp, trong dược phẩm dùng pha chế thuốc

phát biểu (4) cũng đúng.

cả 4 ứng dụng đưa ra đều đúng.


Câu 3:

Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng. Chất X là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Chất X là glucozơ:

Thực tế trong CN, nguồn nguyên liệu dùng là saccarozơ trong đường mía, thủy phân sẽ cho glucozơ và fructozơ dùng tráng bạc, gương, ruột phích,…


Câu 4:

Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Mantozơ là đisaccarit cấu tạo từ hai gốc glucozơ.

Mantozơ thuộc chương trình giảm tải trong chương trình thi THPTQG 2018.


Câu 5:

Tinh bột thuộc loại

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Bài học phân loại gluxit:

tinh bột thuộc loại polisaccarit


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận