335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải (P7)

  • 4565 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thủy phân 34,2 gam saccarozơ với hiệu suất 95%, cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư). Khối lượng Ag tạo thành sau khi phản ứng kết thúc là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Ta có

nAg = 4nSaccarozo bị thủy phân34,2342 × 0,95 × 4 = 0,38 mol

mAg = 0,38 × 108 = 41,04 gam


Câu 4:

Fructozơ không phản ứng được với chất nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Fructozo không phản ứng được với nước Brom.

Chú ý: Fructozơ có tính chất của 1 ancol đa chức nên nó tác dụng được với dung dịch Cu(OH)2, có tính chất của xeton nên tác dụng với H2 tạo thành Sobitol. Mặc dù nó không có nhóm –CHO nhưng vẫn có phản ứng tráng gương và tác dụng với Cu(OH)2 / OH, t0 vì trong môi trường bazơ tồn tại cân bằng:

FructozoOH-Glucozo 


Câu 5:

Hóa chất nào sau đây không được dùng khi sản xuất saccarozơ trong công nghiệp từ cây mía?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Trong quá trình sản xuất mía từ saccarozơ không dung đến phèn chua. Người ta dung vôi sữa để loại bỏ tạp chất, dùng khí cabonic để lọc bỏ CaCO3, dùng khí sunfurơ để tẩy màu.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận