Câu hỏi:

10/12/2019 865

Cho các chất: alanin, anilin saccarozơ, glucozo chưa dán nhãn được kí hiệu bằng các chữa cái X, Y, Z, T. Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z, T với thuốc thử ghi ở bảng sau:

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

Trả lời:

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất không tham gia phản ứng thủy phân là

Xem đáp án » 21/12/2019 10,133

Câu 2:

Để điều chế 53,46 kg xenlulozo trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 94,5% (D = 1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá trị của V là

Xem đáp án » 10/12/2019 8,815

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 21/12/2019 3,570

Câu 4:

Chất X có màu trắng, dạng sợi, không mùi vị, không tan trong nước và là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật.... Chất X là

Xem đáp án » 21/12/2019 3,271

Câu 5:

Fructozơ không phản ứng được với chất nào sau đây?

Xem đáp án » 10/12/2019 1,471

Câu 6:

Thủy phân 34,2 gam saccarozơ với hiệu suất 95%, cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư). Khối lượng Ag tạo thành sau khi phản ứng kết thúc là

Xem đáp án » 10/12/2019 1,159

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »