335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải (P1)

  • 4585 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cacbohidrat X có đặc điểm:

- Bị phân hủy trong môi trường axit

- Thuột loại polisaccarit

- Phân tử gồm gốc glucozơ

Cacbohidrat X là :

Xem đáp án

Đáp án là A

Cacbonhidrat cần tìm là polisaccarit nên loại B

Trong số các chất còn lại chỉ có xenlulozo thỏa mãn điều kiện có nhiều gốc β-glucozo


Câu 3:

Chất nào là monosaccarit?

Xem đáp án

Đáp án là B

Monosaccarit là chất không bị thủy phân


Câu 4:

X là sản phẩm sinh ra khi cho fructozơ tác dụng với H2. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y gồm: ancol metylic, glixerol và X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam Y trên cho tác dụng với Na dư thu được tối đa V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án

Đáp án là B

Fructozo + H2 sobitol : C6H8(OH)6  (X)

(Y) : CH3OH , C3H5(OH)3

Nhận thấy , trong X và Y , đều có

nOH- = nC =0,25 (mol)

Khi Y tác dụng với Na dư , ta có :

nH2=12 nOH-  = 0, 125  (mol)

=> V = 2,8(l)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận