335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải (P2)

  • 4568 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho sơ đồ điều chế ancol etylic từ tinh bột:

Tinh bột +H2O/H+,t0 Glucozơ men ancol, t0 Ancol etylic

Lên men 3,24kg tinh bột với hiệu suất các giai đoạn lần lượt là 75% và 80%. Thể tích dung dịch ancol etylic 20° thu được là (Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 gam/ml)

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Các phản ứng hóa học xảy ra:

Có 3,24 kg tinh bột

0,02 kmol C6H10O5, với hiệu suất 75%, 80%

Có nancol = 2nC6H10O5 × (hiệu suất) = 2 × 0,02 × 0,75 × 0,8 = 0,024 kmol.

dancol = 0,8 g/mL

0,8 kg/L

Vancol 20° = 0,024 × 46 ÷ 0,8 ÷ 0,2 = 6,9 lít.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Các phát biểu A, B, C đúng.

Phát biểu D sai, chú ý các mắt xích tinh bột (gồm amilozơ, amilopectin)

Hay xenlulozơ đều là -C6H10O5-, không phải -C6H12O6-.


Câu 4:

Đun nóng dung dịch chứa 18,0 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Phản ứng tráng bạc của glucozơ:

Có nglucozơ = 0,1 mol

nAg = 2nglucozơ = 0,2 mol

m = mAg = 0,2 × 108 = 21,6 gam.


Câu 5:

Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Phản ứng điều chế xenlulozơ trinitrat:

Lấy 16,2 gam xenlulozơ

nxenlulozơ = 0,1 mol, hiệu suất phản ứng là 90%

nmắt xích xenlulozơ trinitrat = 0,1 × 0,9 = 0,09 mol

m = mxenlulozơ trinitrat = 0,09 × 297 = 26,73 gam.

Theo đó, khi dùng 16,2 tấn xenlulozơ thì thu tương ứng 26,73 tấn xenlulozơ trinitrat.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận