335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải (P9)

  • 3915 lượt thi

  • 37 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Phát biểu không đúng là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Để phân biệt tinh bột và xenlulozơ ta dùng

Xem đáp án

Đáp án D

Chọn D vì tinh bột cho màu xanh tím với dung dịch Iot còn xenlulozơ thì không.


Câu 5:

Thủy phân 24,48 gam hỗn hợp X, gồm glucozơ và saccarozơ trong môi trường axit thu được hỗn hợp Y. Trung hòa axit trong Y bằng dung dịch NaOH vừa đủ rồi sau đó thêm lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 vào và đun nóng, thu được x gam Ag. Mặt khác, đốt cháy 12,24 gam X cần dùng 0,42 mol O2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt nglucozơ = a; nsaccarozơ = b

mX = 180a + 342b = 24,48(g).

TN2 dùng bằng 1 nửa TN1

nO2 = 6 × 0,5a + 12 × 0,5b = 0,42 mol 

giải hệ có: a = 0,06 mol; b = 0,04 mol.

Lại có:

Saccarozơ → 1 Fructozơ + 1 Glucozơ → 2Ag + 2Ag

1 saccarozơ 4Ag.

nAg = 0,06 × 2 + 0,04 × 4 = 0,28 mol

 x 30,24(g)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận